Δημοτική Αστυνομία

Επέκταση όλων
  • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

  • Κατάθεση ένστασης αντίρρησης για παραβαση παράνομη στάθμευση